چه نیستیم ؟

شرکت سرویس‌دهنده به تمام صنایع نیستیم!

ما آژانس تبلیغاتی نیستیم!

ما شرکت فروشنده فضای تبلیغاتی و بیلبورد نیستیم!

ما پیرو روش‌های قدیمی نیستیم!

ما بدون کارکارشناسی کمپین تبلیغاتی نمی‌نویسیم!

ما همه‌جا نیستیم!