چرا ما همه جا نیستیم؟

با توجه به نوع مخاطب‌های ماهنامه ساخت‌وساز و بازار هدف شرکت‌های بخش صنعت ساختمان که در ماهنامه ساخت‌وساز حضوردارند، این ماهنامه تنها و فقط برای مدیران تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر پروژه‌های معتبری ارسال می‌شود که مدیریت و ساخت ساختمان‌های کیفیت خوب تا ممتاز را در کشور بر عهده دارند. بر همین اساس مدیران پروژه‌هایی که از کیفیت مناسب ساخت و اعتبار کافی برخوردار نیستند در لیست ارسال ماهنامه ساخت‌وساز قرار نخواهند گرفت.